حمایت از گنج نما
 

مریدی خود شناسی پخته کاری

مریدی خود شناسی پخته کاری

به پیری گفت حرف نیش داری

بمرگ ناتمامی جان سپردن

گرفتن روزی از خاک مزاری