حمایت از گنج نما
 

پسر را گفت پیری خرقه بازی

پسر را گفت پیری خرقه بازی

ترا این نکته باید حرز جان کرد

به نمرودان این دورشنا باش

ز فیض شان براهیمی توان کرد