حمایت از گنج نما
 

به کام خود دگر آن کهنه می ریز

به کام خود دگر آن کهنه می ریز

که با جامش نیرزد ملک پرویز

ز اشعار جلال الدین رومی

به دیوار حریم دل بیاویز