حمایت از گنج نما
 

بگیر از ساغرشن لاله رنگی

بگیر از ساغرشن لاله رنگی

که تاثیرش دهد لعلی به سنگی

غزالی را دل شیری ببخشد

بشوید داغ از پشت پلنگی