حمایت از گنج نما
 

نصیبی بردم از تاب و تب او

نصیبی بردم از تاب و تب او

شبم مانند روز از کوکب او

غزالی در بیابان حرم بین

که ریزد خنده شیر از لب او