حمایت از گنج نما
 

سراپا درد و سوز شنائی

سراپا درد و سوز شنائی

وصال او زبان دان جدائی

جمال عشق گیرد از نی او

نصیبی از جلال کبریائی