حمایت از گنج نما
 

ز رومی گیر اسرار فقیری

ز رومی گیر اسرار فقیری

کهن فقر است محسود امیری

حذر زان فقر و درویشی که از وی

رسیدی بر مقام سر بزیری