حمایت از گنج نما
 

خیالش با مه و انجم نشیند

خیالش با مه و انجم نشیند

نگاهشن سوی پروین ببیند

دل بیتاب خود را پیش او نه

دم او رعشه از سیماب چیند