حمایت از گنج نما
 

خودی تا گشت مهجور خدائی

خودی تا گشت مهجور خدائی

به فقرموختداب گدائی

ز چشم مست رومی وام کردم

سروری از مقام کبریائی