حمایت از گنج نما
 

جوانمردی که خود را فاش بیند

جوانمردی که خود را فاش بیند

جهان کهنه را بازفریند

هزاران انجمن اندر طوافش

که او با خویشتن خلوت گزیند