حمایت از گنج نما
 

به روی عقل و دل بگشای هر در

به روی عقل و دل بگشای هر در

بگیر از پیر هر میخانه ساغر

«دران کوش از نیاز سینه پرور

که دامن پاک داریستین تر»