حمایت از گنج نما
 

خنکن ملتی بر خود رسیده

خنکن ملتی بر خود رسیده

ز درد جستجو نارمیده

درخش او ته این نیلگون چرخ

چو تیغی از میان بیرون کشیده