حمایت از گنج نما
 

چه خوش زد ترک ملاحی سرودی

چه خوش زد ترک ملاحی سرودی

رخ او احمری چشمش کبودی

به دریا گر گره افتد به کارم

بجز طوفان نمیخواهم گشودی