حمایت از گنج نما
 

جهانگیری بخاک ما سرشتند

جهانگیری بخاک ما سرشتند

امامت در جبین ما نوشتند

درون خویش بنگرن جهان را

که تخمش در دل فاروق کشتند