حمایت از گنج نما
 

تو هم بگذارن صورت نگاری

تو هم بگذارن صورت نگاری

مجو غیر از ضمیر خویش یاری

بباغ ما بروردی پر و بال

مسلمان را بده سوزی که داری