حمایت از گنج نما
 

مسلمان بنده مولا صفات است

مسلمان بنده مولا صفات است

دل او سری از اسرار ذات است

جمالش جز به نور حق نه بینی

که اصلش در ضمیر کائنات است