حمایت از گنج نما
 

بده با خاک اون سوز و تابی

بده با خاک اون سوز و تابی

که زاید از شب اوفتابی

نوان زن که از فیض تو او را

دگر بخشند ذوق انقلابی