حمایت از گنج نما
 

کسی کو فاش دید اسرار جانرا

کسی کو فاش دید اسرار جانرا

نبیند جز به چشم خود جهان را

نوائیفرین در سینه خویش

بهاری میتوان کردن خزان را