حمایت از گنج نما
 

نگهدارنچه درب و گل تست

نگهدارنچه درب و گل تست

سرور و سوز و مستی حاصل تست

تهی دیدم سبوی این ون را

می باقی به مینای دل تست