حمایت از گنج نما
 

نکو میخوان خط سیمای خود را

نکو میخوان خط سیمای خود را

بدستور رگ فردای خود را

چو من پا در بیابان حرم نه

که بینی اندرو پهنای خود را