حمایت از گنج نما
 

عرب را حق دلیل کاروان کرد

عرب را حق دلیل کاروان کرد

که او با فقر خود را امتحان کرد

اگر فقر تهی دستان غیور است

جهانی را ته و بالا توان کرد