حمایت از گنج نما
 

درن شبها خروش صبح فرداست

درن شبها خروش صبح فرداست

که روشن از تجلیهای سیناست

تن و جان محکم از باد در و دشت

طلوع امتان از کوه و صحراست