حمایت از گنج نما
 

چمنها زان جنون ویرانه گردد

چمنها زان جنون ویرانه گردد

که از هنگامه ها بیگانه گردد

ازن هوئی که افکندم درین شهر

جنون ماند ولی فرزانه گردد