حمایت از گنج نما
 

پریشانم چو گرد ره گذاری

پریشانم چو گرد ره گذاری

که بر دوش هوا گیرد قراری

خوشا بختی و خرم روزگاری

که بیرونید از من شهسواری