حمایت از گنج نما
 

خوشآن قومی پریشان روزگاری

خوشن قومی پریشان روزگاری

که زاید از ضمیرش پخته کاری

نمودش سری از اسرار غیب است

ز هر گردی برون ناید سواری