حمایت از گنج نما
 

نگاهش پر کند خالی سبوها

نگاهش پر کند خالی سبوها

دواند می به تاک آرزوها

ز طوفانی که بخشد رایگانی

حریف بحر گردد آب جوها