حمایت از گنج نما
 

مبارکباد کنن پاک جان را

مبارکباد کنن پاک جان را

که زایدن امیر کاروان را

زغوش چنین فرخنده مادر

خجالت می دهم حور جنان را