حمایت از گنج نما
 

دل اندر سینه گوید دلبری هست

دل اندر سینه گوید دلبری هست

متاعیفرین غارتگری هست

بگوشممد از گردون دم مرگ

«شگوفه چون فرو ریزد بری هست»