حمایت از گنج نما
 

عرب خود را به نور مصطفی سوخت

عرب خود را به نور مصطفی سوخت

چراغ مردهٔ مشرق بر افروخت

ولیکنن خلافت راه گم کرد

که اول مؤمنان را شاهیموخت