حمایت از گنج نما
 

خنک مردان که سحر او شکستند

خنک مردان که سحر او شکستند

به پیمان فرنگی دل نبستند

مشو نومید و با خودشنا باش

که مردان پیش ازین بودند و هستند