حمایت از گنج نما
 

بهل ای دخترک این دلبری ها

بهل ای دخترک این دلبری ها

مسلمان را نزیبد کافری ها

منه دل بر جمال غازه پرورد

بیاموز از نگه غارتگری ها