حمایت از گنج نما
 

ضمیر عصر حاضر بی نقاب است

ضمیر عصر حاضر بی نقاب است

گشادش در نمود رنگ وب است

جهانتابی ز نور حق بیاموز

که او با صد تجلی در حجاب است