حمایت از گنج نما
 

خنکن ملتی کز وارداتش

خنکن ملتی کز وارداتش

قیامتها ببیند کایناتش

چه پیشید ، چه پیش افتاد او را

توان دید از جبین امهاتش