حمایت از گنج نما
 

اگر پندی ز درویشی پذیری

اگر پندی ز درویشی پذیری

هزار امت بمیرد تو نمیری

بتولی باش و پنهان شو ازین عصر

که درغوش شبیری بگیری