حمایت از گنج نما
 

چه عصر است این که دین فریادی اوست

چه عصر است این که دین فریادی اوست

هزاران بند درزادی اوست

ز رویدمیت رنگ و نم برد

غلط نقشی که از بهزادی اوست