حمایت از گنج نما
 

نگاهش نقشبند کافری ها

نگاهش نقشبند کافری ها

کمال صنعت اوزری ها

حذر از حلقهٔ بازارگانش

قمار است این همه سوداگری ها