حمایت از گنج نما
 

جوانان را بدموز است این عصر

جوانان را بدموز است این عصر

شب ابلیس را روز است این عصر

بدامانش مثال شعله پیچم

که بی نور است و بی سوز است این عصر