حمایت از گنج نما
 

مسلمان فقر و سلطانی بهم کرد

مسلمان فقر و سلطانی بهم کرد

ضمیرش باقی و فانی بهم کرد

ولیکن الامان از عصر حاضر

که سلطانی به شیطانی بهم کرد