حمایت از گنج نما
 

چه گویم رقص تو چون است و چون نیست

چه گویم رقص تو چون است و چون نیست

حشیش است این نشاط اندرون نیست

به تقلید فرنگی پای کوبی

به رگهای تون طغیان خون نیست