حمایت از گنج نما
 

در صد فتنه را بر خود گشادی

در صد فتنه را بر خود گشادی

دو گامی رفتی و از پا فتادی

برهمن از بتان طاق خودراست

تو قر ن را سر طاقی نهادی