حمایت از گنج نما
 

برهمن را نگویم هیچ کاره

برهمن را نگویم هیچ کاره

کند سنگ گران را پاره پاره

نیاید جز به زور دست و بازو

خدائی را تراشیدن ز خاره