حمایت از گنج نما
 

نگه دارد برهمن کار خود را

نگه دارد برهمن کار خود را

نمی گوید به کس اسرار خود را

بمن گوید که از تسبیح بگذر

بدوش خود برد زنار خود را