حمایت از گنج نما
 

برهمن گفت برخیز از در غیر

برهمن گفت برخیز از در غیر

ز یاران وطن ناید بجز خیر

بیک مسجد دو ملا می نگنجد

ز افسون بتان گنجد بیک دیر