حمایت از گنج نما
 

تب و تابی که باشد جاودانه

تب و تابی که باشد جاودانه

سمند زندگی را تازیانه

به فرزندان بیاموز این تب و تاب

کتاب و مکتب افسون و فسانه