حمایت از گنج نما
 

بهن مؤمن خدا کاری ندارد

بهن مؤمن خدا کاری ندارد

که در تن جان بیداری ندارد

ازن از مکتب یاران گریزم

جوانی خود نگهداری ندارد