حمایت از گنج نما
 

ز من گیر این که مردی کور چشمی

ز من گیر این که مردی کور چشمی

ز بینای غلط بینی نکو تر

ز من گیر این که نادانی نکو کیش

ز دانشمند بی دینی نکو تر