حمایت از گنج نما
 

ازن فکر فلک پیما چه حاصل؟

ازن فکر فلک پیما چه حاصل؟

که گرد ثابت و سیاره گردد

مثال پاره ای ابری که از باد

به پهنای فضاواره گردد