حمایت از گنج نما
 

به پور خویش دین و دانشموز

به پور خویش دین و دانشموز

که تابد چون مه و انجم نگینش

بدست او اگر دادی هنر را

ید بیضاست اندرستینش