حمایت از گنج نما
 

چو می بینی که رهزن کاروان کشت

چو می بینی که رهزن کاروان کشت

چه پرسی کاروانی را چسان کشت

مباش ایمن ازن علمی که خوانی

که از وی روح قومی میتوان کشت