حمایت از گنج نما
 

نگر خود را بچشم محرمانه

نگر خود را بچشم محرمانه

نگاه ماست ما را تازیانه

تلاش رزق ازن دادند ما را

که باشد پر گشودن را بهانه